Events

Yen Han - Odessa

Grand Opening Yen Han Ballet Company - 21. Feb 2020

Yen Han Ballet Company with Shanghai Ballet Company at ''Shanghai International Art Festival'' - Oktober 2019